The Chemistry Gallery představuje výstavu malířky Iry Svobodové – Paperwork

Ira Svobodova Foto Petr Kopal
Ira Svobodova Foto Petr Kopal

The Chemistry Gallery představuje po 2 letech v Praze novou výstavu malířky Iry Svobodové – Paperwork. Ira Svobodová, která se dlouhodobě zabývá geometrickou abstrakcí, představí 38 nejnovějších obrazů ze sérií Paperwork a Papercurve, ve kterých analyzuje možnosti, které nabízí členění a formování papírových ploch. Součástí výstavy je unikátní kolekce 7 NFT, které navazují na sérii vystavených obrazů a budou obchodovatelné na jedné z NFT platforem https://opensea.io. U příležitosti výstavy vychazí také sběratelské vydání šestice tisků v limitovaném nákladu 23 kusů a v průběhu července pak také dvojjazyčný katalog k výstavě.

 

 

Ira Svobodová po sériích Papercut a Folded Plans v posledních pěti letech nadále analyzuje možnosti, které členění a formování papírových ploch nabízí. Už samotný fakt, že papír je pouze filozoficko-obsahovou rovinou předávanou technikou malby, posouvá celý proces do oblasti jevů a idejí. Deformace výchozích papírových vzorů (ploch) není nahodile generovaným procesem. Zamýšlená výsledná vizualita není předem určující pro samotný proces. Daleko více než kdy předtím je pro autorku určující souvztažnost mezi jednotlivými díly.
Práce v sériích s barevnou synergií a gradací organicky tvoří pomyslnou kostru série. Svobodová vychází z vlastní rodinné autopsie. Výchozí deformace (zahnutí) papíru zaznamenává zásadní poselství ukryté v textu na dopisovém papíře. Na těchto základech vznikly aktuální série Papercurve a Paperwork, které zaznamenávají pozoruhodnou proměnu přístupu. Zkušenosti a trpělivé analýzy Iry Svobodové vytvářejí posun ve vnímání zobrazované matérie. Modelace papíru už není pouze nositelem obsahového poselství a mementem. Lehce technicistní záhyby předchozích sérií střídá promyšlená modelace vystavěná na plánování a vysoké technické vyspělosti. Nové je především zaoblení papíru a jeho vrstvení. Překvapivým elementem je posun zavedené barevnosti. Autorka neopouští zavedenou paletu, nesnaží se polarizovat tvorbu pomocí náhlých a nečekaných kontrastů. Barevnost posouvá pozvolna. Postupuje rozvážně a citlivě. Pokud v autorce převládne pocit nutnosti barevných posunů a transformací, nečiní jí to problém. Posun je dán její autorskou zkušeností a vysokou mírou zdravého tvůrčího sebevědomí. V podstatě je možné tyto procesy chápat jako cizelaci ověřeného a objeveného. Svrchovaně lze na sérii Papercurve nahlížet jako na syntézu několikaletého zkoumání malby papírových ploch a jejich prostorové modelace.
Druhou výše zmíněnou sérií je série Paperwork. Ira Svobodová v ní zpracovává fenomén kruhu. Kruh není jen geometrickým východiskem nově zpracovávané kompozice, pro autorku je v prvé řadě fenoménem, co se týče obsahu. Považuje jej za kánon určitého etablovaného absolutna. Reprezentanta zavedených pořádků a jistých statusů. Kruh podrobuje několika procesům rozkladu. Je členěn a vymezován kontrastní linkou, je podrobován fragmentaci a řízené defragmentaci, která pracuje s posunem výchozí roviny. Zpětné skládání dokonalého-kruhu je v autorčině podání určitým osobním zúčtováním se starými pravdami, řády a pořádky. Bez nadbytečných specifikací a narace. Tiše, jasně a kultivovaně. Zároveň dostatečně zřetelně. Z hlediska kontinuity a návaznosti v autorčině díle, je kruh jako nosný prvek cyklu situován vždy na papírový podklad. Formálně je tak jeho svrchovanost stále podřízena zákonitostem modelace a dynamiky série Papercurve. Zásadním společným jmenovatelem obou sérií je však jejich naturel. Obrazy jsou prosté hraničních gest, zbytečných kontrastů a momentů tvůrčí nejistoty. Zejména v sérii Papercurve je kromě tvůrčí lehkosti patrná také radost. Na straně druhé tuto lehkost a radost normalizuje název aktuální série Paperwork. Jako by měl ve svém základu ukotvit zjevnou skutečnost, že malby jsou vystavěny na tvrdé a koncentrované práci, která vychází ze zkušeností z předchozích let. Ira Svobodová těmito pozoruhodnými sériemi potvrzuje smysl své předchozí práce a dává tvorbu posledních let do širších a jasných významových kontextů.

 

Jan Kudrna

*******************************************************************************************************

Papercurve Move: NFT drop

Samostatnou kapitolou v autorčině tvorbě je NFT, nebo srozumitelněji „non-fungible token“. V zásadě se pohybujeme ve spekturu elektronického umění, které však (nyní zdá se poprvé) aspiruje na v donedávna nepředstavitelný ideál v podobě jediné nezaměnitelné entity. K premiérovému vstupu do toho segmentu nových médií zvolila autorka aktuální sérii prací s názvem Papercurve Move. Jde o sérii šesti svébytných maleb, které však také fungují jako organický posloupný celek, který navíc akcentuje osvědčenou barevnou škálu, která provází obě aktuální série. Dynamika této série se ukázala jako velice funkční základ pro celkem sedm NFT děl, které ačkoli vycházejí ze stejných děl jsou pojaty odlišně. V prvním případě dochází k rozpohybování svrchního listu papíru, který je v každé z šesti výchozích maleb v jiné pozici a barevnosti. Výsledné dílo (gif) je tedy jakousi smyčkou, která cyklicky ohýbá papír a střídá barevný podklad podle reálné obrazové předlohy. Dalších šest digitálním počinů je série šesti statických digitálních koláží, které fázovitě zachycují pohyb papírové vrstvy a jsou zachyceny vždy na jiném barevném podkladu. Jde o první NFT drop malířky Iry Svobodové. Pro publikování jsme zvolili platformu opensea.io.

 

Nové tisky k výstavě Paperwork

V souvislosti s výstavou Paperwork konané v The Chemistry Gallery v termínu 25.6 – 31.7.2021 došlo v části díla Iry Svobodové k málo vídanému jevu. Autorka vytváří malou sérii maleb s názvem Papercurve Move. Jedná se o sérii šesti svébytných maleb, které však také fungují jako organický posloupný celek, který navíc akcentuje osvědčenou barevnou škálu, která provází obě aktuální představené série. Tato skutečnost však není ničím výjimečným. Pozoruhodným se však stává proces, jemuž byla tato série podrobena. Vůbec poprvé v díle Svobodové dochází k vytvoření NFT. Autorka z této série vytváří dvojici digitálních děl, z nichž obě jistým způsobem akcentují dynamické a  mechanické vlastnosti obsahové stránky této šestice maleb. Ačkoli povaha série maleb Papercurve Move k nové poloze uměleckého vyjádření v zásadě vybízí, komplexní pojetí autorčina vyjádření je završeno až prostřednictvím tohoto grafického celku. Jde o návrat k technice grafiky po několika letech (série Tubes, 2017), avšak poprvé je autorčina práce koncentrovaná v grafickém albu ve značně omezeném nákladu. Šest barevných variant nových tisků je vydáno v edici po 23 kusech.

*******************************************************************************************************

Ira Svobodová

Narozená 1986 v Praze. Ira Svobodová promovala v roce 2010 na Akademii výtvarného umění v Praze v ateliéru M. Rittsteina. V roce 2009 absolvovala důležitý studijní pobyt na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. V počátcích své tvorby je patrná inspirace moderní nebo soudobou architekturou a jejím specifickým tvaroslovím. V letech následujících ve své tvorbě citlivě analyzuje možnosti geometrizované modelace a členění prostoru pomocí jasně definovaných ploch. Pracuje v sériích, kdy aktuální téma jasně definuje, avšak netvoří striktně uzavřené celky. Autorčin projev je založen na nebývalé koncentraci, precizním řádu a cizelaci jasně zvolené a redukované barevnosti. Zejména série prací Papercut a Paravan patří mezi velmi vyhledávaná díla a to jak z řad galeristů, tak sběratelů. Tvorba Svobodové rezonuje v zejména v posledních několika letech, kdy byly její malby představeny na několika exponovaných přehlídkách. Zejména opakovaná účast na veletrhu Volta v New Yorku nebo v poslední době na Viennacontemporary nebo Artgenève. V zahraničí byla v nedávné době vidět také díky nedávné spolupráci s galeristy v Los Angeles a Rakousku.

 

Ira Svobodová – Paperwork

kurátor: Jan Kudrna

grafika k výstavě: Eva Hanzalová

 

Výstava potrvá od 25.6.2021 do 31.7.2021.

 

Vernisáž: 24.6.2021 od 18:00 do 22:00. Hudba na vernisáži: Josef Sedloň

 

 

The Chemistry Gallery

www.thechemistry.art

 

Comments

comments

Vyhledat