Knižní tip: novinky z Nakladatelství Academia

Vybíráme z novinek nakladatelství Academia. Další nové tituly i kompletní nabídku nakladatelství najdete na www.academia.cz

Jiří Moravec

Za neznámými tvory amazonských lesů

Zoologický výzkum v amazonských lesích je dobrodružství. Je třeba překonávat přírodní překážky, získat důvěru místních obyvatel, lovit zvířata. Amazonie ohromuje krásou a druhovým bohatstvím své přírody. Na mnoha místech zůstává dosud špatně přístupná. Právě proto lze v Amazonii stále nacházet vědě neznámé druhy rostlin a zvířat. Ještě je možné bádat v místech, kam přírodovědci nepronikli, ještě je co objevovat. Kniha Za neznámými tvory amazonských lesů vypráví o zkušenostech a přírodovědeckých poznatcích získaných autorem během čtyřiadvaceti výzkumných cest do deštných lesů nížinné Amazonie, mlžných lesů And či suchých plání Altiplana. Volně navazuje na autorovu předcházející knihu Procházka amazonským pralesem.

váz., 548 stran, cena 895, ISBN 978-80-200-3397-0

 

Jan Bažant

Božská nahota

Sochy Afrodity od počátku do dneška

Afroditu, kterou Římané převzali jako Venuši, máme spojenou s „věčnou krásou“, její zobrazení jsou považována za vizualizaci „podstaty ženství“. Kniha Božská nahota. Sochy Venuše od počátku do dneška se zaměřuje na dramatické proměny v pojetí soch antické bohyně sexuality, jež byly důsledkem přehodnocení božstev, rituálů, nahoty, postavení žen a výtvarné kultury. Tak tomu bylo i v poantickém světě, který se k antickému Řecku a Římu a jeho výtvarnému umění znovu a znovu až do současnosti vrací, ale vždy z jiné pozice, s jiným cílem a s jinými výsledky. Zobrazení Afrodity/Venuše tak neustále oscilovalo mezi dvěma protikladnými póly: fascinující božskostí, jež je z principu nezobrazitelná, a ženskostí, atraktivní o to víc, čím více naopak odpovídá naší vizuální zkušenosti.

váz., 376 stran, cena 850 Kč, ISBN 978-80-200-3311-6

 

Sheila Fitzpatricková

Stručné dějiny Sovětského svazu

Edice Šťastné zítřky

Kniha přináší populárně laděný přehled hlavních etap vývoje SSSR a portréty jeho předních představitelů od Lenina po Gorbačova. Po stručném nástinu stavu carského Ruska před první světovou válkou autorka provází čtenáře bolševickou revolucí, občanskou válkou, tzv. novou hospodářskou politikou až po stalinský teror. Následuje druhá světová válka, poválečný vzestup SSSR do pozice supervelmoci a od nástupu Leonida Brežněva (1964) pozvolné slábnutí režimu, který se pokusil politickými reformami zachránit Michail Gorbačov. V doslovu Fitzpatricková načrtla bouřlivé období devadesátých let za Jelcina až po nástup a první léta vlády Vladimíra Putina. Text provází řada instruktivních map, fotografií, karikatur a anekdot.

přeložil Aleš Valenta, váz., 244 stran, cena 395 Kč, ISBN 978-80-200-3425-0

 

Vladimír Macura

Šťastný věk

a další studie o literatuře a kultuře dvacátého století

Edice Spisy Vladimíra Macury

Svazek přináší šest souborů studií, v nichž Macura postupně cizeloval své pojetí modernistické a socialistické kultury. První čtyři oddíly obsahují práce o světové literatuře a teorii (např. Joyce, Tvardovskij, Lotman), studie o českém marxismu (Fučík, Nejedlý, Štoll) a stati o Macurových básnických a prozaických vrstevnících (např. J. Šimon, K. Sýs, D. Hodrová nebo J. Frais). Zbylé dva oddíly zahrnují disertační práci Otázky poetiky české socialistické literatury (1986), v níž Macura shrnul své lingvoliterární studie a také titulní soubor sémiotických esejů Šťastný věk (1992). V ucelené podobě jsou tu tak představeny Macurovy práce o kultuře, v jejíž tradici vyrůstal a kterou s kritickým odstupem objevně reflektoval.

váz., 628 stran, cena 695 Kč, ISBN 978-80-200-3386-4

 

Joshua Teplitsky

Kníže knih

Jak jeden sběratel vybudoval nejtrvalejší a nejpozoruhodnější židovskou knihovnu v dějinách

Edice Judaica

David Oppenheim (1664–1736), vrchní pražský rabín na počátku 18. století, vybudoval jedinečnou sbírku židovských knih a rukopisů, které se všechny dochovaly a jsou uloženy v Bodleian Library v Oxfordu. Jeho pozoruhodná sbírka svědčí o nesčetných konexích židů přes hranice států a o kontaktech mezi židy a křesťany. Tato knihovna sloužila rabínským učencům i představitelům židovských obcí, seznamovala nové čtenáře se starými knihami a fungovala jako jedinečný zdroj osobní autority, díky níž si Oppenheim získal slávu v židovské společnosti i mimo ni. Na základě pečlivé rekonstrukce archivu otevírá kniha Joshuy Teplitského okno do společenského života knih v raně novověké Evropě.

přeložil Jiří Kasl, váz., 344 stran, cena 590 Kč, ISBN 978-80-200-3312-3

 

Comments

comments

Vyhledat