Výběrové řízení na sociální stipendia pro výtvarné umělce a umělkyně

Nadační fond Luc Art Fund vypisuje výběrové řízení na získání sociálních stipendií pro výtvarné umělce a umělkyně, kteří byli výrazně zasaženi následky koronavirové krize. Finanční prostředky vzešly z dobročinné aukce „Umělci umělcům“, která se uskutečnila v prosinci minulého roku jako akt vzájemné solidarity představitelů české výtvarné scény. Hlavní partner aukce J&T Banka výtěžek navíc zdvojnásobila.

Kdo může žádat?

Žadatelem o sociální stipendium mohou být osoby, které získaly (úspěšně ukončily) vzdělaní na vysokých výtvarných školách a akademiích akreditovaných Ministerstvem školství ČR; jsou aktivními a praktikujícími umělci a umělkyněmi v oblasti současného výtvarného umění. Zároveň byla během minulého roku 2020 jejich ekonomická a sociální situace výrazně ohrožena v důsledku restrikcí a opatření v rámci pandemické situace Covid-19.

 

Výše sociálního stipendia

Výše sociálního stipendia odpovídá stabilní částce 65 000 Kč.

V letošním roce bude moci tuto podporu získat 6 vybraných umělkyň/umělců.

 

Na co můžete sociální stipendium využít?

Sociální stipendium může žadatel/ka použít na pokrytí základních životních potřeb včetně platby nájmu či splátky hypotéky, dále na vlastní tvůrčí činnost a s ní spojené náklady.

Je především na vlastním uvážení žadatele/ky, jak finanční pomoc využije.

Věříme, že ji využije nejlépe v souladu s výše zmíněným popisem a vlastními potřebami v současné situaci.

 

Jak o stipendium zažádat?

Níže uvedené dokumenty zašlete Janě Bukvové na email jana.bukvova@lucartfund.cz, a to do 14. února 2021.

 

  • Profesní CV včetně výstavní činnosti
  • profesní životopis včetně výstavní historie

 

  • Profesní portfolio umělecké tvorby
  • portfolio tvůrčí činnosti min. za poslední 3 roky jako doklad o skutečnosti, že je žadatel/ka aktivním umělcem/umělkyní

 

  • Popis aktuální životní situace
  • dále požadujeme dopis, ve kterém žadatel/ka nejprve popíše obecnou životní situaci zahrnující rodinný/partnerský stav, způsob obživy a odbornou činnost, finanční náklady včetně nákladů spojených s uměleckou činností. Tento dopis dále obsahuje popis životní reality v minulém roce, kdy žadatel uvede, jak se důsledky pandemické krize promítly do osobního a profesního života. Uveďte také, zda jste v minulém roce obdrželi tvůrčí granty či jste byli úspěšnými žadateli v programech veřejných institucí (např. COVID – Kultura MK ČR).
  • svou aktuální životní situaci prosím vyplňujte do předpřipraveného dokumentu a uveďte i své iniciály a kontakt na vás – dokument ke stažení zde: „Žádost – aktuální životní situace“ (2 – 3 normostrany)

 

  • Čestné prohlášení (potvrzení, že všechny zmíněné finanční a osobní údaje jsou pravdivé)
  • Čestné prohlášení najdete jako přílohu nalucartfund.cz, stačí do něj doplnit údaje, vytisknout a podepsat

 

O podpoře bude rozhodovat tříčlenná komise složená z jednoho člena nadačního fondu Luc Art Fund a dvou odborníků v oblasti výtvarného umění.

 

Termín vyhlášení sociálních stipendií

Úspěšné žadatele/žadatelky vyhlásíme v polovině března 2021 prostřednictvím nadačního webu, facebooku, instagramu a všichni žadatelé budou o výsledcích informování na jimi zvolený email.

 

Vyplacení stipendia

Stipendium bude vyplaceno na základě darovací smlouvy a zasláno na žadatelem/žadatelkou zvolený bankovní účet, a to nejpozději do 14 dnů od vyhlášení.

 

Doložení využití stipendia

Bezprostředně po 3 měsících od obdržení stipendia žadatel zašle zprávu o využití prostředků a jak mu/jí finanční obnos v jeho/jejím životě pomohl.

Nevyžadujeme účtenky a faktury.

Můžete nám poslat popis ve wordu, fotokoláž, cokoliv, co vypoví o využití prostředků. A to opět na email jana.bukvova@lucartfund.cz.

S doložením se vám ještě připomeneme a zavčas vás upozorníme.

 

Kontakt a termín

Své žádosti zašlete Janě Bukvové na jana.bukvova@lucartfund.cz do 14. února 2021.

 

Comments

comments

Vyhledat