Čtyři příběhy z odletové haly. Vychází Transfer Biancy Bellové

Spi­so­va­tel­ka Bian­ca Bello­vá, kte­rá v červ­nu toho­to roku obdr­že­la pres­tiž­ní evrop­skou cenu EBRD Lite­ra­tu­re Pri­ze za dysto­pic­ký román Jezero, vydá­vá po próze Ostrov knihu Transfer, soubor poví­dek, v nichž propojuje pozoruhodné příběhy obyčejných lidí z odletové haly.

„Transfer vzni­kl ze všech mých del­ších věcí asi nej­spon­tán­ně­ji a psal se sám,“ říká Bello­vá.

Čtyři příběhy, které spojuje letiště, prostor odletových hal, nouzová přistání, náhradní ubytování v hotelích, když je let zrušen nebo odsunut na další den. Nejde jen o místo, ale také o časovou výduť, kterou mohou snadněji než doma zaplnit vzpomínky, reminiscence, zasuté zážitky. A také příležitost pro setkání s lidmi, které už zřejmě nikdy neuvidíme, ale v tu chvíli s nimi dokážeme mít společného víc než jen pár momentů při čekání na letadlo.

“Transfer vzni­kl úpl­ně neplá­no­va­ně, je to tako­vý levo­bo­ček. Del­ší dobu v hla­vě nosím roz­sáh­lej­ší text, asi román, kte­rý je ale pořád v gesta­ci, pro­to­že jsem zatím nemě­la čas se mu pořád­ně věno­vat. V jed­nom oka­mži­ku mě ze zálo­hy pře­padly ty čty­ři posta­vy a zce­la neče­ka­ně se mi vme­ze­ři­ly do tvůr­čích plá­nů. A najed­nou z nich byl vcel­ku kom­pakt­ní text,“ vysvětluje Bianca Bellová, jak Transfer vznikl, v rozhovoru s šéfredaktorem nakladatelství Host Mirkem Balaštíkem na stránkách Kavárny Hosta.

Autorka tráví hodně času na cestách do zahraničí na autorská čtení nebo představení překladů svých knih – nebo třeba na předávání ceny letos v létě. „Od doby, kdy jsem ode­vzda­la ruko­pis, už jsem něko­li­krát někam letě­la a pokaž­dé mi bylo líto, že k tex­tu nemůžu ješ­tě něco dopsat, pro­to­že se tam pokaž­dé při­ho­dí něco zají­ma­vé­ho a neče­ka­né­ho. Feno­mén ces­to­vá­ní svá­dí najed­nou do stej­né­ho pro­sto­ru lidi, kte­ří se vůbec nezna­jí a jsou čas­to odsou­ze­ni spo­lu nedob­ro­vol­ně strá­vit mno­ho hodin. Záro­veň je to pro­stře­dí vel­mi boha­té na emo­ce, lidé jsou una­ve­ní a vystre­so­va­ní, mnoh­dy vysta­ve­ní zce­la novým soci­ál­ním situ­a­cím a pří­le­ži­tos­tem,“ popisuje pozadí vzniku knihy Bellová.

Více informací o knize Transfer najdete na stránkách vydavatelství Host Brno

 

 

Comments

comments

Vyhledat