Foto: Kolíbalova plastika Pocta geometrii v areálu Matfyzu

foto Tomáš Rubín
foto Tomáš Rubín

fotoV trojském areálu Matematicko-fyzikální fakulty UK byla včera slavnostně odhalena plastika akad. sochaře Stanislava Kolíbala. Dílo vybrala odborná komise ve vyzvané soutěži v rámci programu Umění pro město za spolupráce Galerie hlavního města Prahy a MFF UK.

 

V roce 2020 slavnostně otevřela Matematicko-fyzikální fakulta UK ve svém trojském areálu zcela nový pavilon IMPAKT, který vznikl na základě studie Ing. arch. Jana Jaroše. Budova organicky doplnila celý komplex, původně navržený Karlem Pragerem ve stylu modernistického urbanismu. Souběžně s výstavbou IMPAKTU rozvíjelo vedení MFF UK záměr obohatit trojský areál o uměleckou instalaci.

„Budovy Matfyzu jsou velmi rozmanité. Na jedné straně najdeme barokní Profesní dům s pozůstatky románské rotundy sv. Václava, na straně druhé třeba právě Pragerův, a dnes už i otce a syna Jarošových, trojský areál. Jejich společným rysem je svébytná estetika, vždy podle období, v němž vznikly. Připadalo nám logické, aby se vhodnou uměleckou instalací zdůraznilo celkové vyznění nejmodernějšího areálu fakulty a zároveň se připomněly obory, které fakulta rozvíjí,“ uvedl emeritní děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl, který patří k iniciátorům společného projektu.

Umělecké dílo je pojato jako dočasné.

V loňském roce proto započala jednání s Galerií hlavního města Prahy, jejichž předmětem byla právě spolupráce na přípravě a realizaci současného uměleckého díla pro trojský areál. GHMP poskytla v rámci spolupráce své odborné síly a připravila koncepci uzavřené soutěže, ve které vyzvala k účasti vybrané umělkyně a umělce napříč generacemi – Lubomíra Čermáka, Stanislava Kolíbala, Matouše Lipuse, Richarda Loskota, Iva Loudu, Dagmar Šubrtovou a Dianu Winklerovou.

Vzájemné propojení a obohacování vědy a umění

Ideové vymezení uměleckého díla podrobně specifikovalo libreto MFF UK, zdůrazňující zejména vzájemné propojení a obohacování vědy a umění. Soutěž započala na konci května 2020. V září následně zasedala odborná komise složená ze zástupců MFF UK, GHMP a nezávislých odborníků, kteří vybírali z předložených návrhů a modelů. Volba to nebyla jednoduchá. Všechny návrhy spojovalo velmi kvalitní zpracování, reflexe exaktních věd, vysoká umělecká kvalita i silný potenciál k realizaci díla.

 

Komise se nakonec shodla na realizaci sochy akad. sochaře Stanislava Kolíbala s názvem Pocta geometrii odkazující na spojení umění, architektury a vědy. Kolíbalova práce obsahuje vedle přísného geometrismu abstraktních kompozic a promyšlených matematických proporcí i určitý metafyzický rozměr. Jde o kompozici čtverců, trojúhelníku, silné diagonály a půlkruhu. Tyto prvky se pomocí různých doplňků spojují v jeden celek, jenž se v pohledech z různých stanovišť proměňuje. Zvolený materiál, nerezová povrchově tmavě patinovaná ocel, bude dobře odolávat venkovním podmínkám. Zároveň odkazuje k barvě užité na fasádě pavilonu IMPAKT.

 

Sochař Stanislav Kolíbal ve své průvodní zprávě napsal: „Geometrií se zabývám už desítky let. Celé své dětství a mládí jsem prožil v prostředí samých konstrukcí, ať šachet nebo železáren. Proto jsem se zajímal v krajině více o mosty, a vůbec ten umělý svět vytvořený lidskou myslí, než o samotnou přírodu. Ovšem systematičnost v používání geometrie začíná od chvíle, kdy jsem se věnoval spolupráci s architekty. V moderním umění se často objevuje třeba holý čtverec nebo kruh. Patrně proto, že jsou samy o sobě krásné. To však není moje cesta. Neobdivuji tyto tvary pro jejich krásu, nýbrž pro možnost dosáhnout pomocí nich vyjádření své myšlenky, nebo novotvar, jenž neznáme z naší optické zkušenosti.“

 

Umělecké dílo je pojato jako dočasné, ve veřejném prostoru a v běžných venkovních klimatických podmínkách však bude exponováno po dobu minimálně 5 let. K proběhlé soutěži je připravena venkovní výstava, na které bude možné shlédnout všechny předložené návrhy. Výstava bude před pavilonem IMPAKT zahájena se začátkem nového akademického roku 2021–2022.

 

Galerie hlavního města Prahy pro realizaci společného projektu s Matematicko-fyzikální fakultou UK využila program Umění pro město. Program Umění pro město je nová forma systematické podpory současného umění ve veřejném prostoru ze strany hlavního města Prahy. Program Umění pro město byl původně pod názvem 2 % na umění ve veřejném prostoru založen Prahou v roce 2017. Primárně se soustředí na problematiku trvalého osazování uměleckých děl do veřejného prostoru. V roce 2020 se navíc rozšířil o možnost financování krátkodobých instalací a uměleckých intervencí. Projekty pro dočasné instalace jsou realizovány Galerií hlavního města Prahy, která je odborným garantem programu a kurátorem současného umění ve veřejném prostoru v Praze.

 

Socha Stanislava Kolíbala však není jediným uměleckým počinem pro trojský areál MFF UK. Ve stejný den byl slavnostně odhalen také obraz akademického malíře Zdeňka Netopila, který obohatil interiér pavilonu IMPAKT. Zdeněk Netopil ve svém díle s charakteristickým nadhledem pracuje s obdobným námětem, totiž se vzájemným vztahem vědy a umění.

 

 

Více informací:

https://umenipromesto.eu/prispevky/30-umelecke-3d-dilo-v-arealu-mff-uk-u-noveho-fakultniho-pavilonu-impakt-v-praze

https://umenipromesto.eu/prispevky/58-pocta-geometrii

 

 

Comments

comments

Vyhledat